Thừa Kế


CHỒNG QUA ĐỜI VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

CHỒNG QUA ĐỜI VỢ CÓ ĐƯỢC NHẬN TIỀN BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG?

Theo quy định hiện hành, nếu chồng chết, người vợ sẽ có cơ hội được hưởng bảo hiểm xã hội với các quyền lợi của chế độ tử tuất. ...

Xem thêm

HAI VỢ CHỒNG CÓ THỂ LẬP CHUNG MỘT BẢN DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

HAI VỢ CHỒNG CÓ THỂ LẬP CHUNG MỘT BẢN DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. ...

Xem thêm

DI CHÚC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ? CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG CHỨNG THỰC KHÔNG?

DI CHÚC CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI LÀ GÌ? CÓ CẦN PHẢI CÔNG CHỨNG CHỨNG THỰC KHÔNG?

Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Di chúc là ...

Xem thêm

KHI NÀO THÌ CON RIÊNG ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ CỦA MỆ KẾ, CHA DƯỢNG?

KHI NÀO THÌ CON RIÊNG ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ CỦA MỆ KẾ, CHA DƯỢNG?

Con riêng được hiểu là con của một bên vợ hoặc chồng với người khác. Tức là trước khi người vợ hoặc người chồng kết hôn, họ đã có con với người khác, hoặc cũng có trường hợp con được ...

Xem thêm

NGƯỜI KHÔNG CÒN MINH MẪN THÌ CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

NGƯỜI KHÔNG CÒN MINH MẪN THÌ CÓ LẬP DI CHÚC ĐƯỢC KHÔNG?

Di chúc được hiểu là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Căn cứ các điều từ 627 đến điều 631 của bộ luật dân sự năm ...

Xem thêm

DI CHÚC SAI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

DI CHÚC SAI QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ HỦY BỎ ĐƯỢC KHÔNG?

Hỷ bỏ di chúc là việc người để lại di chúc, thông qua hành vi pháp lý hợp pháp để tuyên bố hủy hoặc không công nhận tất cả các di chúc do mình đã lập trước đó. ...

Xem thêm

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ KHÔNG?

CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ CỦA ANH EM CÙNG CHA KHÁC MẸ KHÔNG?

Pháp luật về thừa kế hiện hành dựa trên cơ sở pháp luật luôn tôn trọng quyền định đoạt của người để lại di sản nên trường hợp nếu người để lại di sản mong muốn cho ai thừa kế ...

Xem thêm

KHƯỚC TỪ TÀI SẢN LÀ GÌ? KHƯỚC TỪ TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG KHÔNG?

KHƯỚC TỪ TÀI SẢN LÀ GÌ? KHƯỚC TỪ TÀI SẢN CÓ BẮT BUỘC CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Khước từ tài sản không phải là thuật ngữ được sử dụng trong các văn bản luật mà hiện nay, việc khước từ tài sản được hiểu là từ chối tài sản. Đặc biệt, việc khước từ tài sản thường ...

Xem thêm

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHẬN GIỮA KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHẬN GIỮA KHAI NHẬN VÀ THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Theo quy định của pháp luật tại Điều 609 Bộ luật dân sự 2015 thì quyền hưởng thừa kế của mọi chủ thể được quyết định dựa theo di chúc hoặc theo pháp luật. Mọi cá nhân đều có quyền ...

Xem thêm

DI SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

DI SẢN KHÔNG CÓ NGƯỜI THỪA KẾ THÌ SẼ ĐƯỢC XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Di sản thừa kế là tài sản của người chết để lại cho những người còn sống. Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự: “Di sản bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản ...

Xem thêm