Tư Vấn Luật Hình Sự

I. Tổng quan về luật hình sự

Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Luật hình sự là một ngành luật độc lập trong hệ thống các quy định pháp luật do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội) ban hành, xác định những hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tôi phạm, đồng thời quy định hình phạt đối với những tội phạm ấy.

II. Lĩnh vực pháp luật có liên quan đến luật hình sự

Đối tượng điều chỉnh của luật hình sự Việt Nam là các quan hệ xã hội phát sinh giữa nhà nước và người phạm tội khi người này thực hiện một hành vi mà nhà nước quy định là tội phạm. Thông qua việc điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh khi có tội phạm xảy ra, luật hình sự Việt Nam tạo điều kiện cho các quan hệ xã hội được Nhà nước bảo vệ, phát triển, tránh khỏi sự xâm hại của tội phạm. Luật Hình sựlà một ngành luật độc lập trong hệ thống pháp luật Việt Nam tuy nhiên có mối quan  hệ chặt chẽ với các ngành luật khác với nhau trong hệ thống pháp luật Việt Nam như Luật Tố tụng hình sự, Luât xử phạt hành chính, Luật dân sự, Luật Thi hành án…nhằm tạo nên một thể thống nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Phương pháp điều chỉnh của luật hình sự là phương pháp quyền uy. Phương pháp quyền uy là phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước trong việc điều chỉnh quan hệ pháp luật hình sự. Trong đó nhà nước là chủ thể (chủ yếu) là có quyền và người phạm tội là chủ thể (chủ yếu) là có nghĩa vụ.

III. Cấu thành tội phạm

 

1. Cấu thành tội phạm:

Cấu thành tội là tổng hợp những dấu hiệu chung có tính chất đặc trưng cho loại tội phạm cụ thể được quy định trong luật hình sự. Dù các tội phạm có những biểu hiện hết sức đa dạng và phong phú với những nét riêng biệt thì chúng đều có chung một cấu trúc bao gồm bốn yếu tố hợp thành: khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm, mặt chủ quan của tội phạm và chủ thể của tội phạm.

Khách thể của tội phạm là quan hệ xã hội bị tội phạm xâm hại. Sở dĩ tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội là vì nó luôn đe dọa gây thiệt hại cho những quan hệ xã hội nhất định được luật hình sự bảo vệ. Không có sự xâm hại đến đối tượng bảo vệ của luật hình sự thì hành vi đó không thể coi là nguy hiểm cho xã hội vì thề cũng không thể là tội phạm.

Mặt khách quan của tội phạm là những biểu hiện bên ngoài của tội phạm, bao gồm hành vi nguy hiểm cho xã hội, mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả cũng như những biểu hiện bên ngoài khác (công cụ, phương tiện, thời gian, địa điểm, hoàn cảnh phạm tội…). Trong các dấu hiện của mặt khách quan. Hành vi nguy hiểm cho xã hội là dấu hiệu bắt buộc phải có trong cấu thành của mọi tội phạm. Các dấu hiệu còn lại không bắt buộc phải có mặt trong mọi cấu thành tội phạm. Bất cứ tội phạm nào đều có những biểu hiện bên ngoài thế giới khách quan, ít nhất cũng phải có dấu hiệu về hành vi nguy hiểm cho xã hội. Những biểu hiện bên ngoài của tội phạm là những dấu hiệu thường được mô tả trong các quy phạm quy định về tội phạm cụ thể.

Chủ thể của tội phạm là con người cụ thể đã được thực hiện tội phạm, có năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Năng lực trách nhiệm hình sự và tuổi chịu trách nhiệm hình là hai dấu hiệu bắt buộc đối chủ thể của tội phạm. Bất kỳ một tội phạm nào cũng phải do một chủ thể nhất định thực hiện nên đây là một yếu tố của tội phạm. Những dấu hiệu đặc trung chung cho chủ thể tội phạm được quy định trong phần chung Bộ luật hình sự. Quy phạm pháp luật hình sự phần các tội phạm chỉ nêu ra những dấu hiệu riêng của chủ thể một tội phạm cụ thể.

Mặt chủ quan của tội phạm là mặt bên trong của tội phạm, bao gồm lỗi, mục đích và động cơ phạm tội. Trong các dấu hiệu của mặt chủ quan, lỗi là dấu hiệu bắt buộc phải có mặt trong cấu thành của tất cả các tội phạm, các dấu hiệu còn lại như mục đích và động cơ phạm tội không bắt nuộc phải quy định trong cấu thành tội pham. Xuất phát từ tính có lỗi của tội phạm nên mặt chủ quan là yếu tố không thể thiết được của tội phạm. Một hành vi được coi là không có lỗi thì không thể là tọi phạm dù nó có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

 

2. Phân loại tôi phạm

Phân loại tội phạm là phân chia các tội phạm được quy định trong Bộ luật hình sự thành các nhóm (loại) khác nhau dựa trên các căn cứ xác định nhằm vào mục đích nhất định. Tùy theo mục đích khác nhau mà tội phạm có thể được phân chia thành các nhóm khác nhau, dựa trên các căn cứ phân loại khác nhau.

Trong những căn cứ phân loại nêu trên, căn cứ để nhà làm luật phân loại tội phạm trong là dựa vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, có ý nghĩa quan trọng trong việc áp dụng các quy định của Bộ Luật hình sự và bộ luật tố tụng hình sự. Khoản 2 và khoản 3 Điều 8 Bộ luật hình sự quy định. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành tội hạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng; Tội phạm ít nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại không lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tợi ấy là đến 3 năm tù; Tội phạm nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 7 năm tù; tội phạm rất nghiêm trọng là tội phạm gây nguy hại rất lớn cho xã hội mà mức cao nhất của khung hình phạt đối với tội ấy là đến 15 năm tù; Tội phạm đặc biệt nghiêm trọng là tội phạm nguy hại đặc biệt lớn cho xã hội mà mức cao nhất củ khung hình phạt đối với tội ấy là trên 15 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình (hiện tại tử hình đã được thay đổi bằng tiêm thuốc độc).

Như vây, căn cứ để nhà làm luật (Quốc hội) phân loại tôi phạm trong Điều 8 Bộ luật hình sự là tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội.

Luật sư tư vấn luật hình sự

IV. Luật sư tư vấn Luật hình sự

Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại tội phạm và định khung hình phạt đối với những tội phạm cụ thể;

- Tư vấn các vấn đề pháp lý về hình sự:

  • Các vấn đề về các quy định về các tình tiết để được xem xét giảm nhẹ hay tăng nặng khung hình phạt, chuyển khung hình phạt, các trường hợp chuyển hóa tội phạm;
  • Tư vấn về các quy định của pháp luật hình sự, cách thức xử lý vi phạm phụ thuộc vào độ tuổi của người phạm tội;
  • Tư vấn và đánh giá về các mặt chủ quan và khách quan của tội phạm để đánh giá về mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội.

- Tư vấn về thời hạn để được xóa án tích và các trình tự thủ tục để thực hiện việc xóa án tích;

- Tư vấn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự;

- Tư vấn và giúp khách hàng tìm, phân tích chứng cứ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, phân tích hành vi, vi phạm và lỗi trong tố tụng hình sự từ đó nhằm mục đích minh oan cho khách hàng;

- Tư vấn giúp khách hàng nhận thức rõ được quyền và nghĩa vụ của họ trong điều kiện, hoàn cảnh hiện tại đối với cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung nhằm minh oan, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự;

- Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường;

- Tư vấn nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội, các biện pháp tư vấn áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội, các hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội… và nhiều vấn đề khác.

LUẬT SƯ TRANH TỤNG - THAM GIA TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ.

Bên cạnh tư vấn để khách hàng nắm rõ các quy định của pháp luật liên quan đến pháp luật hình sự, tố tụng hình sự. Chúng tôi còn nhận tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi trong vụ án hình sự. Luật sư sẽ tiến hành các công việc sau:

  • Nguyên cứu hồ sơ, trao đổi tìm hiểu thông tin vụ án với khách hàng của mình.
  • Đưa ra những phương án cụ thể đối với hồ sơ vụ án, đánh giá điểm mạnh điểm yếu, đưa ra phương án xử lý vụ việc;
  • Giúp khách hàng hiểu rõ trình tự thủ tục. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
  • Tiến hành thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - tài liệu để trình trước Tòa;

V.  Liên hệ Luật sư tư vấn

Tư vấn luật về hình sự là một trong những lĩnh vực mà chúng tôi tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật Sư hình sự phụ trách tư vấn và tham gia tranh tụng. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, công ty luật sư Nhân Hòa cam kết sẽ tư vấn và thực hiện việc bào chữa, bảo vệ tốt nhất quyền lợi ích hợp pháp cho quý khách.

Luật sư tư vấn luật hình sự: 0915270527 hoặc gửi yêu cầu qua email: luatsunhanhoa@gmail.comFacebook! Google! Twitter! Zingme!


Tư Vấn Luật Hình Sự

Tư Vấn Luật Hình Sự

Tư Vấn Luật Hình Sự

TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM

TỘI CHE GIẤU TỘI PHẠM

Tội che giấu tội phạm: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Người che giấu tội phạm là ông, bà, cha, mẹ, con, cháu, anh chị em ruột, vợ hoặc chồng của người phạm tội có phải chịu trách nhiệm hình sự không?

TỘI TỔ CHƯC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

TỘI TỔ CHƯC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Tội tổ chức sử dụng ma túy: Cấu thành tội phạm, mức phạt tù bao nhiêu? Trách nhiệm hình sự khi có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

TIỀN ÁN, TIỀN SỰ LÀ GÌ? THỜI GIAN ĐỂ XÓA TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

TIỀN ÁN, TIỀN SỰ LÀ GÌ? THỜI GIAN ĐỂ XÓA TIỀN ÁN, TIỀN SỰ

on người có ai chưa từng sai lầm, có ai chưa từng vi phạm pháp luật? Mặc dù, sau khi chấp hành xong hình phạt, mức phạt, chịu trách nhiệm cho hành vi của mình thì người vi phạm, dù là vi phạm hành chính hay hình sự đều có thể trở lại cuộc sống của họ trước đây, hòa nhập với xã hội.

THỜI GIAN CAI NGHIỆN BẮT BUỘC? CÁCH ĐỂ GIẢM THỜI GIAN CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

THỜI GIAN CAI NGHIỆN BẮT BUỘC? CÁCH ĐỂ GIẢM THỜI GIAN CAI NGHIỆN BẮT BUỘC

Ma túy là loại chất kích thích gây nghiện không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người sử dụng mà còn ảnh hưởng đến gia đình người bị nghiện và của toàn xã hội. Có rất nhiều trường hợp tội phạm hình sự do nguyên nhân xuất phát từ việc sử dụng ma túy, dẫn đến tình trạng “ngáo đá”, ảo tưởng…tác động trực tiếp đến hệ thần kinh và hành vi của người sử dụng gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỘI BẮT, GIỮ, GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TỘI BẮT, GIỮ, GIAM NGƯỜI TRÁI PHÁP LUẬT

Theo quy định của pháp luật việc bắt, giữ hoặc giam người khác trái với quy định của pháp luật là hành vi xâm phạm đến quyền tự do cá nhân của mỗi người, là hành vi ngăn cản sự tự do đi lại của người khác.

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT Ở ĐÂU? TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH THỦ TỤC

GIÁM ĐỊNH THƯƠNG TẬT Ở ĐÂU? TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIÁM ĐỊNH THỦ TỤC

Mọi cá nhân đều có quyền bất khả xâm phạm về thân thể và được pháp luật bảo hộ về sức khỏe, điều này đã được công nhận tại Hiến pháp 2013.

TỘI BUỐN BÁN HÀNG CẤM

TỘI BUỐN BÁN HÀNG CẤM

Hàng cấm bao gồm những mặt hàng mà Nhà nước cấm cá nhân, tổ chức được thực hiện một trong những công đoạn đầu tư, sản xuất, lưu hành, kinh doanh, sử dụng hoặc tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ ngành nghề thuộc hàng cấm được quy định tại danh mục hàng cấm của Việt Nam.

TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

TỘI VÔ Ý LÀM CHẾT NGƯỜI

Quyền sống của con người luôn là quyền thiêng liêng và được coi trọng nhất .Quyền sống của con người là quyền đươc Hiến pháp Việt Nam ghi nhận đầu tiên trong các loại quyền của công dân. Quyền sống và tính mạng của con người luôn được pháp luật, Nhà nước đảm bảo bằng nhiều biện pháp bởi nếu như quyền sống của con người bị xâm phạm dẫn tới nhiều mối quan hệ xã hội liên quan sẽ bị đảo lộn, xã hội mất trật tự.

TỘI ĐÀO NGŨ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

TỘI ĐÀO NGŨ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Quân đội nhân dân Việt Nam là một trong những lực lượng nòng cốt để bảo vệ an ninh quốc gia, mang trọng trách cao cả góp phần giúp cho đất nước phát triển, phục vụ vì lợi ích toàn dân

MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CẤU THÀNH TỘI CHO VAY NẶNG LÃI

MỨC LÃI SUẤT CHO VAY CẤU THÀNH TỘI CHO VAY NẶNG LÃI

Xin chào đoàn Luật sư: Cách đây 3 năm tôi có váy tín chấp ngân hàng với số tiền 170 triệu. Và mỗi tháng tôi phải trả 4 triệu 300 nghìn tiền lãi và tiền gốc trên dư nợ giảm dần.

SAU BAO LÂU THÌ ĐƯỢC NỘP ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH SAU KHI TÒA BÁC ĐƠN?

SAU BAO LÂU THÌ ĐƯỢC NỘP ĐƠN XIN XÓA ÁN TÍCH SAU KHI TÒA BÁC ĐƠN?

Thưa Luật sư, tôi bị Tòa án xử phạt 7 năm tù tội chống phá cơ sở giam giữ. Tôi đã chấp hành xong hình phạt tù và làm đơn xin xóa án tích tại Tòa án nhưng bị bác đơn. Nay tôi làm đơn xin xóa án tích có được không và Kết quả lý lịch sau khi xóa án tích như nào? Cám ơn Luật sư.